• 4
  IDÉ-EL AB har stor erfarenhet av att arbeta mot produktion som går i treskift
 • 3
  IDÉ-EL AB arbetar både inom svag- och starkströmsområdet

Arbetsmiljöpolicy

 
IDÉ-EL AB är ett företag som utför installationsarbeten inom el- tele- och data samt servicearbeten inom el åt företag och privatpersoner.
Genom en aktiv ledning skall företagets anställda motiveras att som en naturlig del i arbetet beakta arbetsmiljöfrågor i sitt dagliga arbete och därmed skapa förtroende för vår verksamhet från både kunden och allmänheten.
 
Detta görs genom:
 • att kartlägga risk och bristområden genom regelbundna uppföljningar.
 • att ge möjlighet till personlig utveckling, medinflytande och påverkan av arbetsmiljön.
 • att samverkan mellan chefer, arbetstagare och skyddsombud skall leda till att erfarenheter och synpunkter på arbetsmiljöområdet tas tillvara och att arbetstagarna delaktighet känner i arbetsmiljöarbetet.
 Klicka här för nedladdningsbar pdf.

Kvalitetspolicy

 
IDÉ-EL AB är ett företag inom elinstallationsbranschen som har utvecklat en modell för kvalitetssäkring som anpassats till marknadens krav och som medverkar till att öka kvaliteten och stärka vår konkurrenskraft och lönsamhet och därigenom även minska kostnaderna för våra kunder.
 
Målsättningen är att genom fortlöpande utbildning motivera våra medarbetare att med hjälp 
av denna modell både förbättra och dokumentera den tradition av kvalitetsmedvetande
som alltid kännetecknas vårt företag.
 
Samtliga anställda och underentreprenader är ansvariga för kvaliteten av eget arbete.
 
Kvalitetssäkring med egenkontroll är ett konkurrensmedel som kommer att ge
rationaliseringseffekter samt kostnadsbesparingar och medför:
 
 • Kvalitetsmedveten personal
 • Kvalitetsmedvetna underentreprenörer
 • Rätt kvalitet på utfört arbete
 • Rätt leveranstid
 • Bättre lönsamhet
 • Utökat beställarförtroende
 Klicka här för nedladdningsbar pdf.

Miljöpolicy

 
IDÉ-EL AB är ett företag inom elinstallationsbranschen som skall genom att aktivt integrera miljöfrågor i hela sin verksamhet, bidra till en bättre livsmiljö för de anställda, för företagets kunder, 
för samhället och naturen.
 
Genom en aktiv ledning, skall företagets anställda motiveras att som en naturlig del i arbetet beakta
miljöfrågor i sitt dagliga arbete och på fritid.
 
Alla typer av verksamheter inom företaget skall belysas och strävan skall vara att ständigt förbättra
företagets verksamhet vad gäller påverkan av miljö på lång och kort sikt liksom de anställdas trivsel
och säkerhet i arbetet.
 
IDÉ-EL AB driver miljöarbete för diplomering under Älvsjö Stadsdelsnämnds försorg, därav kommer företaget ta del av de kunskaper och rekommendationer som organisationen tillhandahåller.
Gällande miljölagstiftningar skall följas, liksom all den övrig lagstiftning i branschen har att rätta sig efter för att skapa säkra, effektiva och miljövänliga el- och teletekniska anläggningar för våra kunder.
 
Miljöarbetet kommer att bedrivas i tre huvudområden.
 • Företagets miljöpåverkan. Detta omfattar företagets drift i form av anläggningar, transporter och arbetsplatser.
 • Företagets arbetsmiljö. Detta omfattar företagets fasta driftenheter, arbetsplatser i form av entreprenader samt löpande servicearbeten.
 • Produkternas miljöpåverkan. Detta omfattar installationer av el- och teletekniska anläggningar som företaget utför med för i anläggningar ingående produkter liksom hur arbetet har utförts.
 
Företagets engagemang inom miljöarbetet skall präglas av öppenhet och kunna redovisas för våra
kunder. Samtliga anställda skall kunna delge intressenter företagets miljöpolicy. Leverantörer och
samarbetspartners skall informeras om företagets miljöarbete och bidra till att vi uppfyller ställda
miljökrav.
 
 Klicka här för nedladdningsbar pdf.
 
 
 
site created and hosted by skandiaweb